Prejsť na hlavný obsah
Taxation and Customs Union

Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ po 3. júni s hotovosťou alebo určitými cennosťami v hodnote viac ako 10 000 eur?

Informujte sa o najnovších pravidlách!

EÚ bojuje proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a v rámci tohto úsilia sú všetci cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú, už teraz povinní vyplniť oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti, ak prepravujú 10 000 eur alebo viac (alebo ekvivalentnú sumu v iných menách, dlhopisoch, akciách alebo cestovných šekoch). Colné orgány sú oprávnené kontrolovať osoby, ich batožinu a dopravné prostriedky. Majú tiež právomoc zadržať hotovosť, ktorá nebola oznámená.

Čo sa zmení od 3. júna 2021?

1) Pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“ vymedzený v pravidlách sa rozšíri tak, aby zahŕňal určité ďalšie cennosti

Od tohto dátumu preto musíte pri vstupe do EÚ alebo výstupe z EÚ podať oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti, ak prepravujete nasledujúce položky s hodnotou 10 000 eur alebo viac (prípadne ekvivalentnú sumu v iných menách), ktoré sú zahrnuté do nového vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“:

  • bankovky a mince (vrátane meny, ktorá už v súčasnosti nie je v bežnom obehu, ale stále sa dá vymeniť vo finančnej inštitúcii alebo centrálnej banke),
  • obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, napríklad šeky, cestovné šeky, vlastné zmenky a peňažné poukážky,
  • zlaté mince s obsahom zlata aspoň 90 %,
  • zlaté tehly, nugety alebo hrudy, s obsahom zlata aspoň 99,5 %.

2) Colné orgány môžu aj teraz vyžadovať podanie povinného hlásenia peňažných prostriedkov v hotovosti, ak odhalia 10 000 eur alebo viac v hotovosti (podľa nového vymedzenia), ktoré sa zasielajú poštou, nákladnou dopravou alebo kuriérom (peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu). V prípade vyžiadania by toto hlásenie mal podať príjemca, odosielateľ alebo vymenovaný zástupca týchto dvoch strán, a to do 30 dní.

3) Nové pravidlá zároveň umožňujú colným orgánom konať v súvislosti so sumami nižšími ako 10 000 eur vtedy, ak existujú náznaky, že hotovosť súvisí s trestnou činnosťou.

Ak hotovosť s hodnotou 10 000 eur alebo viac neoznámite (alebo povinne nenahlásite v prípade vyžiadania pri peňažných prostriedkoch v hotovosti bez sprievodu), alebo ak existujú náznaky o súvislosti s trestnou činnosťou, hotovosť môže byť zadržaná a môžete čeliť sankciám. Samotné oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti obsahuje podrobné informácie o ekonomickom pôvode hotovosti a jej budúcom použití.

Ako vyplním oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti, ak vstupujem do EÚ alebo opúšťam EÚ a prepravujem hotovosť s hodnotou 10 000 eur alebo viac?

Členské štáty používajú harmonizovaný formulár oznámenia, ktorý musíte vyplniť v jednom z jazykov dostupných pre krajinu, v ktorej vstupujete do EÚ alebo ju opúšťate. K dispozícii sú aj referenčné verzie formulára v jazykoch nečlenských krajín, ktoré pomôžu cestujúcim pri vypĺňaní oznámenia.

Bližšie informácie, formuláre používané v jednotlivých členských štátoch a referenčné verzie formulárov v jazykoch nečlenských krajín sú k dispozícii tu. Formuláre sú k dispozícii aj na hraničných priechodoch, cez ktoré možno vstúpiť do EÚ alebo ju opustiť.

Ak prepravujete hotovosť v mene spoločnosti, v oznámení sa musí uviesť názov spoločnosti. Pre osoby cestujúce v skupine sa limit 10 000 eur uplatňuje na každú osobu jednotlivo. Povinnosť ohlasovať hotovosť sa vzťahuje aj na maloleté osoby prostredníctvom ich rodičov alebo poručníkov, ako aj na osoby zverené do opatrovníctva prostredníctvom ich zákonného zástupcu.

Ak si nie ste istí, či musíte podať oznámenie alebo nie, mali by ste požiadať o radu príslušné orgány v mieste vstupu alebo výstupu z EÚ.

Aké sankcie sa uplatňujú v prípade nedodržania pravidiel alebo nepodania oznámenia?

Okrem možného zadržania danej hotovosti môže každý členský štát uplatniť vlastné sankcie, ktoré sú „účinné, primerané a odrádzajúce“. Môžu zahŕňať aj vysoké pokuty za nepodanie oznámenia.

Niektoré krajiny EÚ majú tiež vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa hotovosti prepravovanej medzi členskými štátmi EÚ alebo dokonca v rámci jednej krajiny. Takéto ustanovenia síce nie sú súčasťou pravidiel EÚ, ale Komisia dôrazne odporúča, aby ste si pred cestou overili, aké máte povinnosti.

Čo sa stane s údajmi, ktoré uvediem v oznámení peňažných prostriedkov v hotovosti?

Príslušné orgány budú uchovávať informácie poskytnuté v oznámeniach peňažných prostriedkov v hotovosti v súvislosti s pohybom hotovosti, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa, počas piatich rokov a potom ich vymažú.

Členské štáty budú zasielať údaje svojim vnútroštátnym finančným spravodajským jednotkám.

Členské štáty si budú vymieňať aj informácie o prípadoch nepodania oznámenia a o oznámeniach, pri ktorých existujú náznaky o súvislosti s trestnou činnosťou (vrátane súm nižších ako 10 000 eur). Takisto si budú vymieňať anonymizované informácie o riziku a výsledky analýzy rizika.

V niektorých prípadoch, keď existujú náznaky svedčiace o nepriaznivom vplyve na rozpočet EÚ, sa určité informácie môžu poskytnúť Európskej komisii, Európskej prokuratúre (EPPO) a Europolu.