Skip to main content
Taxation and Customs Union

Kontroly peněžní hotovosti

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Vstup do EU nebo její opuštění po 3. červnu s peněžní hotovostí nebo určitými cennými předměty v hodnotě více než 10 000 EUR

Informujte se o aktualizovaných pravidlech!

V rámci úsilí EU v boji proti praní peněz a financování terorismu jsou všichni cestující, kteří vstupují na území EU nebo je opouštějí, již nyní při převozu 10 000 EUR nebo více (nebo ekvivalentu v jiných měnách, dluhopisech, akciích nebo cestovních šecích) povinni vyplnit ohlášení peněžní hotovosti. Celní orgány jsou oprávněny kontrolovat osoby, jejich zavazadla a dopravní prostředky. Mají rovněž pravomoc neohlášenou peněžní hotovost zadržet.

Co se změní od 3. června 2021?

1) Definice „peněžní hotovosti“ v pravidlech se rozšíří na další cenné předměty.

To znamená, že od uvedeného data musíte podat ohlášení peněžní hotovosti, pokud při vstupu do EU nebo jejím opuštění převážíte jednu nebo více následujících položek v hodnotě 10 000 EUR (či ekvivalent v jiných měnách) nebo více, které spadají do nové definice peněžní hotovosti:

  • bankovky a mince (včetně oběživa, které je nyní mimo obecný oběh, ale lze je stále vyměňovat v rámci finanční instituce nebo centrální banky),
  • převoditelné cenné papíry na doručitele, např. šeky, cestovní šeky, vlastní směnky a peněžní poukázky,
  • zlaté mince s obsahem zlata nejméně 90 %,
  • zlaté pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %.

2) Celní orgány mohou nyní požadovat ohlášení za účelem oznámení, i pokud zjistí, že je částka 10 000 EUR nebo více v hotovosti (ve smyslu nové definice) zasílána poštou, přepravována v rámci nákladní dopravy nebo kurýrní službou (peněžní hotovost bez doprovodu). Ohlášení by měl na vyžádání do 30 dnů podat příjemce, odesílatel nebo jejich jmenovaný zástupce. 

3) Nová pravidla umožňují celním orgánům jednat i v případě částek nižších než 10 000 EUR, existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností.

Pokud peněžní hotovost ve výši 10 000 EUR nebo více neohlásíte (nebo nepodáte ohlášení za účelem oznámení, je-li požadováno v případě peněžní hotovosti bez doprovodu), nebo existují-li náznaky souvislosti s trestnou činností, může být peněžní hotovost zadržena a na vás se mohou vztahovat sankce. Samotné ohlášení peněžní hotovosti obsahuje podrobné informace o ekonomickém původu peněžní hotovosti a jejím budoucím použití.

Jak mám vyplnit ohlášení peněžní hotovosti při vstupu do EU nebo jejím opuštění, pokud přepravuji hotovost ve výši 10 000 EUR nebo více?

Členské státy používají harmonizovaný formulář pro ohlášení, který musíte vyplnit v jednom z jazyků dostupných v zemi, v níž do EU vstupujete nebo ji opouštíte. K dispozici jsou též referenční verze formuláře v jazycích zemí mimo EU, které mají cestujícím pomoci při vyplňování ohlášení.

Další informace, formuláře používané v jednotlivých členských státech a referenční verze v jazycích zemí mimo EU naleznete zde. Formuláře jsou k dispozici i na hraničních přechodech, přes které do EU vstupujete nebo ji opouštíte.

Pokud peněžní hotovost převážíte jménem určité společnosti, v ohlášení musí být uveden její název. U osob cestujících ve skupině platí limit ve výši 10 000 EUR zvlášť pro každou osobu. Povinnost ohlásit peněžní hotovost se vztahuje rovněž na nezletilé osoby, a to prostřednictvím jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků, jakož i na osoby v opatrovnictví prostřednictvím jejich zákonného zástupce.

Pokud si nejste jisti, zda musíte ohlášení podat, či nikoli, obraťte se na příslušné orgány v místě vstupu do EU nebo jejího opuštění.

Jaké sankce se uplatní v případě, že pravidla nedodržíte nebo ohlášení nepodáte?

Kromě případného zadržení dotčené peněžní hotovosti může každý členský stát uplatnit vlastní sankce, které jsou „účinné, přiměřené a odrazující“. Mohou mezi ně patřit i značné pokuty za nepodání ohlášení.

V některých zemích EU rovněž platí vnitrostátní předpisy upravující peněžní hotovost převáženou mezi členskými státy EU nebo dokonce v rámci dané země. Byť tyto předpisy nejsou součástí pravidel EU, Komise důrazně doporučuje, abyste si před cestou ověřili, jaké máte podle nich povinnosti.

Co se stane s údaji, které uvedu v ohlášení peněžní hotovosti?

Informace o pohybu peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící uvedené v ohlášeních peněžní hotovosti budou příslušné orgány uchovávat po dobu pěti let a následně je vymažou.

Členské státy budou údaje předávat svým vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám.

Členské státy si též budou vyměňovat informace o případech nepodání ohlášení a o případech ohlášení, u nichž existují náznaky souvislostí s trestnou činností (a to i u částek nižších než 10 000 EUR). Budou si předávat i anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik.

V některých případech, kdy existují náznaky nepříznivých dopadů na rozpočet EU, budou moci určité informace sdílet s Evropskou komisí, Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a Europolem.