Gå til hovedindholdet
Taxation and Customs Union

Kontrol med likvide midler

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Skal du rejse ind i eller ud af EU efter den 3. juni med likvide midler eller bestemte værdigenstande til en værdi af over 10 000 EUR?

Bliv bekendt med de opdaterede regler!

Som led i EU's indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er alle rejsende, der rejser ind i eller ud af EU allerede forpligtet til at udfylde en blanket til angivelse af likvide midler, når de medbringer 10 000 EUR eller derover (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer, obligationer, aktier eller rejsechecks). Toldmyndighederne har ret til at kontrollere personer, deres bagage og deres transportmidler. De må også tilbageholde likvide midler, der ikke er angivet.

Hvad ændrer sig den 3. juni 2021?

1) Definitionen af "likvide midler" i reglerne udvides til også at omfatte andre værdigenstande.

Fra den dato skal du derfor indgive en angivelse af likvide midler, hvis du rejser ind i eller ud af EU med noget af følgende til en værdi af 10 000 EUR (eller noget svarende hertil i andre valutaer) eller derover som omfattet af den nye definition:

  • Pengesedler og mønter (herunder sådanne, der ikke længere er i omløb, men som stadig kan omveksles i en finansiel institution eller centralbanken)
  • ihændehaverpapirer såsom checks, rejsechecks, egenveksler og betalingsordrer
  • guldmønter med et guldindhold på mindst 90 %
  • guld i form af barrer eller klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.

2) Toldmyndighederne kan nu også kræve en angivelse, når de opdager, at der sendes 10 000 EUR eller derover i likvide midler (som omfattet af den nye definition) med post, fragt eller kurer (uledsagede likvide midler). Hvis der kræves en sådan angivelse, skal den inden for 30 dage indgives af modtageren, afsenderen eller en repræsentant udpeget for de to. 

3) De nye regler bemyndiger også toldmyndighederne til at gribe ind ved beløb på under 10 000 EUR, når der er tegn på forbindelser til kriminalitet.

Hvis du ikke indgiver en angivelse af likvide midler på 10 000 EUR eller derover (eller en angivelse for uledsagede likvide midler), eller hvis der er tegn på forbindelser til kriminalitet, kan de likvide midler tilbageholdes, og du kan blive idømt sanktioner. Angivelsen skal indeholde oplysninger om, hvor de likvide midler stammer fra og hvad de skal bruges til.

Hvordan udfylder jeg en angivelse af likvide midler?

EU-landene har en harmoniseret formular, som skal udfyldes på et af de sprog, som anvendes i det land, hvorfra du rejser ind i eller ud af EU. Formularen findes også på andre sprog end EU-sprog for at gøre det lettere for de rejsende.

Du finder flere oplysninger og de enkelte EU-landes formularer på andre sprog her. Formularerne findes også ved de grænseovergangssteder, som du benytter, når du rejser ind i eller ud af EU.

Hvis du medbringer likvide midler på vegne af en virksomhed, skal virksomhedens navn fremgå af angivelsen. For personer, der rejser i en gruppe, gælder grænsen på 10 000 EUR for hver enkelt person. Forpligtelsen til at angive likvide midler gælder også for mindreårige gennem deres forældre eller værger og for personer under værgemål gennem deres retlige repræsentant.

Hvis du er usikker på, om en angivelse er nødvendig eller ej, kan du spørge myndighederne dér, hvor du rejser ind i eller ud af EU.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger reglerne eller ikke indgiver en angivelse?

Bortset fra den mulige tilbageholdelse af de pågældende likvide midler kan hvert EU-land anvende sine egne sanktioner, som er "effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning". Det kan dreje sig om store bødebeløb.

Nogle EU-lande har også nationale bestemmelser om likvide midler, der medbringes mellem EU-medlemsstater eller endda inden for ét land. Disse bestemmelser ikke er en del af EU-reglerne, men Kommissionen anbefaler dig på det kraftigste, at du tjekker dine forpligtelser, før du rejser.

Hvad sker der med mine oplysninger?

Myndighederne gemmer oplysningerne i fem år, før de slettes.

EU-landene giver oplysninger til deres nationale finansielle efterretningsenheder.

De udveksler også oplysninger om sager, hvor der ikke er foretaget angivelse eller er tegn på forbindelser til kriminalitet (det gælder også for beløb på under 10 000 EUR). De udveksler også anonymiserede risikooplysninger og risikoanalyseresultater.

Såfremt der i bestemte tilfælde er tegn på skadelige virkninger for EU-budgettet, kan visse oplysninger også deles med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Anklagemyndighed og Europol.