Direct naar de inhoud
Taxation and Customs Union

Controle op liquide middelen

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

bent u van plan de EU na 3 juni binnen te komen of te verlaten met contant geld of bepaalde waardevolle voorwerpen ter waarde van 10 000 euro of meer?

Lees meer over de bijgewerkte regels!

Als onderdeel van de inspanningen van de EU om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, moeten alle reizigers die het EU-grondgebied binnenkomen of verlaten momenteel al een aangifte voor liquide middelen indienen wanneer zij 10 000 euro of meer (of het equivalent daarvan in andere valuta, obligaties, aandelen of reischeques) bij zich hebben. De douaneautoriteiten zijn bevoegd om personen, hun bagage en hun vervoersmiddelen te controleren. Ze mogen ook niet-aangegeven liquide middelen in bewaring nemen.

Wat verandert er vanaf 3 juni?

1) De definitie van “liquide middelen” in de regelgeving zal worden uitgebreid met bepaalde andere waardevolle voorwerpen.

Dat betekent dat u vanaf die datum een aangifte van liquide middelen moet indienen als u bij het binnenkomen of verlaten van de EU 10 000 euro (of het equivalent daarvan in andere valuta) of meer aan een of meer van de volgende onder de nieuwe definitie van liquide middelen vallende voorwerpen vervoert:

  • bankbiljetten en munten (ook valuta die niet meer in omloop zijn, maar nog altijd via financiële instellingen of centrale banken kunnen worden gewisseld);
  • verhandelbare instrumenten aan toonder, zoals cheques, reischeques, promesses en betalingsopdrachten aan toonder;
  • gouden munten met een goudgehalte van ten minste 90 %;
  • goudstaven, goudklompjes of -slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5 %. 

2) De douaneautoriteiten kunnen nu ook eisen dat een kennisgeving wordt gedaan indien ze ontdekken dat 10 000 euro of meer aan liquide middelen (volgens de nieuwe definitie) per post, vrachtvervoer of koerier (onbegeleide liquide middelen) wordt verzonden. Indien dat wordt geëist, moet deze kennisgeving binnen 30 dagen door de ontvanger, de afzender of hun vertegenwoordiger worden gedaan.

3) Conform de nieuwe regels mogen douaneautoriteiten ook optreden bij bedragen van minder dan 10 000 euro, indien er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen met criminele activiteiten verband houden.

Als u geen aangifte indient (of geen kennisgeving wanneer dat wordt geëist in het geval van onbegeleide liquide middelen) voor bedragen van 10 000 euro of meer, of als er aanwijzingen van een verband met criminele activiteiten zijn, kunnen de liquide middelen in bewaring worden genomen en kunnen u sancties worden opgelegd. De aangifte zelf bevat gedetailleerde informatie over de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen.

Hoe vul ik een aangifte in wanneer ik de EU binnenkom of verlaat met 10 000 euro of meer aan liquide middelen?

De lidstaten gebruiken een geharmoniseerd aangifteformulier, dat u moet invullen in een van de talen van het land waar u de EU binnenkomt of verlaat. Er zijn ook referentieversies van het formulier beschikbaar in niet-EU-talen om reizigers te helpen hun aangifte in te vullen.

Hier vindt u meer informatie, de formulieren die in elke lidstaat gebruikt worden en de referentieversies in niet-EU-talen. De formulieren zijn ook beschikbaar bij de grensposten waar u de EU binnenkomt of verlaat.

Als u liquide middelen vervoert uit naam van een bedrijf, moet de naam van dat bedrijf op de aangifte worden vermeld. Voor personen die in een groep reizen, geldt het drempelbedrag van 10 000 euro voor iedere persoon afzonderlijk. De verplichting om liquide middelen aan te geven geldt ook voor minderjarigen via hun ouders of wettelijke voogden, en voor personen die onder bewind staan via hun wettelijke vertegenwoordiger.

Als u niet zeker weet of u aangifte moet doen, kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van de plaats waar u de EU binnenkomt of verlaat.

Welke sancties gelden voor niet-naleving van de regels of voor niet-aangifte?

Naast de mogelijke inbewaringneming van de desbetreffende liquide middelen, kan elke lidstaat zijn eigen “doeltreffende, evenredige en afschrikkende” sancties opleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld aanzienlijke boeten voor niet-aangifte zijn.

Sommige EU-landen kennen ook nationale bepalingen inzake het vervoer van liquide middelen tussen EU-lidstaten of zelfs binnen een land. Deze bepalingen maken geen deel uit van de EU-regels, maar de Commissie raadt u toch met klem aan om voor uw reis te controleren wat uw verplichtingen zijn.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik in de aangifte verstrek?

De relevante autoriteiten bewaren de informatie uit aangiften met betrekking tot het vervoer van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten voor een periode van vijf jaar; daarna worden ze gewist.

De lidstaten geven de gegevens door aan hun nationale financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s).

De lidstaten wisselen ook informatie uit over gevallen van niet-aangifte en over aangiften waarbij er aanwijzingen van een verband met criminele activiteiten zijn (ook voor bedragen van minder dan 10 000 euro). Ze delen ook geanonimiseerde risico-informatie en resultaten van risicoanalyses.

Indien er aanwijzingen zijn van schadelijke gevolgen voor de EU-begroting, kan bepaalde informatie ook gedeeld worden met de Europese Commissie, het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en Europol.