Skip to main content
Taxation and Customs Union

Kontrola środków pieniężnych

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

wwożenie do UE lub wywożenie z UE po 3 czerwca 2021 r. środków pieniężnych lub określonych wartościowych przedmiotów wartych powyżej 10 tys. euro.

Najnowsze przepisy dla podróżnych

Na podstawie przepisów UE służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszyscy podróżni wjeżdżający na terytorium UE lub z niego wyjeżdżający są już zobowiązani wypełnić deklarację środków pieniężnych, jeżeli mają przy sobie 10 tys. euro lub więcej (bądź równowartość w innej walucie, obligacjach, udziałach lub czekach podróżnych). Organy celne mają prawo kontrolować podróżnych, ich bagaż i środek transportu. Są one również uprawnione do skonfiskowania niezgłoszonych środków pieniężnych.

Co zmieni się w przepisach od 3 czerwca 2021 r.?

1) Zawarta w przepisach definicja „środków pieniężnych” zostanie rozszerzona, tak aby uwzględnić inne wartościowe przedmioty.

Oznacza to, że począwszy od 3 czerwca 2021 r. podróżni muszą składać deklarację środków pieniężnych, jeżeli przy wjeździe do UE albo wyjeździe z UE mają przy sobie co najmniej jeden z następujących przedmiotów, określonych w nowej definicji środków pieniężnych, o wartości 10 tys. euro (lub o równoważnej wartości w innych walutach) lub więcej:

  • Banknoty i monety (w tym waluta znajdująca się obecnie poza ogólnym obiegiem, lecz którą nadal można wymieniać w instytucji finansowej lub banku centralnym),
  • zbywalne papiery na okaziciela takie jak czeki, czeki podróżne, weksle własne i przekazy pieniężne
  • monety o zawartości złota co najmniej 90 proc.
  • sztabki złota, samorodki lub grudki o zawartości złota co najmniej 99,5 proc.

2) Ponadto organy celne mogą teraz żądać złożenia deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych, gdy stwierdzą, że doszło do wysłania gotówki o wartości 10 tys. euro lub więcej (zgodnie z nową definicją) w przesyłce pocztowej, towarowej lub kurierskiej (środki pieniężne w transporcie). Na żądanie taką deklarację w ciągu 30 dni powinien złożyć odbiorca, nadawca lub wyznaczony przez obydwu przedstawiciel.

3) Nowe przepisy upoważniają ponadto organy celne do podejmowania działań również w przypadku środków pieniężnych o wartości poniżej 10 tys. euro, jeżeli istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że takie środki pieniężne mają związek z działalnością przestępczą.

Jeżeli podróżny nie złoży deklaracji (lub deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych wymaganej w przypadku środków pieniężnych w transporcie) dotyczącej środków w kwocie 10 tys. euro lub więcej lub jeżeli istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że takie środki pieniężne mają związek z działalnością przestępczą, środki te mogą zostać skonfiskowane, a podróżnemu mogą grozić kary. Deklaracja środków pieniężnych zawiera szczegółowe informacje o pochodzeniu gospodarczym środków pieniężnych i o ich przyszłym wykorzystaniu.

Jak należy wypełnić deklarację środków pieniężnych przy wjeździe do UE lub wyjeździe z UE w przypadku posiadania przy sobie środków pieniężnych o wartości 10 tys. euro lub więcej?

Państwa UE korzystają z ujednoliconego formularza deklaracji, którą podróżni muszą wypełnić w jednym z języków dostępnych w kraju wjazdu do UE lub wyjazdu z UE. Aby ułatwić podróżnym wypełnienie deklaracji, udostępniane są im również robocze tłumaczenia formularza w językach spoza UE.

Szczegółowe informacje, formularze obowiązujące w poszczególnych państwach UE oraz robocze tłumaczenia formularza w językach spoza UE dostępne są tutaj. Formularze można również uzyskać na przejściach granicznych, przez które podróżni wjeżdżają do UE lub z niej wyjeżdżają.

W przypadku przewożenia gotówki w imieniu spółki, w deklaracji należy podać nazwę takiej spółki. Każdą osobę podróżującą w grupie obowiązuje limit 10 tys. euro. Obowiązek zgłoszenia gotówki dotyczy również małoletnich i spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych, a także osób objętych kuratelą i spoczywa na ich pełnomocniku.

W razie braku pewności, czy należy wypełnić deklarację, podróżni powinni zwrócić się o informacje do właściwych organów w miejscu wjazdu do UE lub wyjazdu z UE.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów lub niewypełnienie deklaracji?

Oprócz ewentualnej konfiskaty środków pieniężnych każde państwo UE może nakładać własne kary, które są „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Mogą to być wysokie kary grzywny za niewypełnienie deklaracji.

Niektóre państwa UE stosują także przepisy krajowe dotyczące środków pieniężnych przewożonych między państwami UE lub nawet na terenie jednego państwa. Przepisy te nie stanowią przepisów UE, dlatego Komisja zdecydowanie zaleca podróżnym, aby przed podróżą sprawdzili, jakie przepisy ich obowiązują.

Co dzieje się z danymi podawanymi przez podróżnych w deklaracji środków pieniężnych?

Właściwe organy będą przechowywać informacje podane w deklaracji środków pieniężnych i związane z przewożeniem środków pieniężnych przy wjeździe do UE lub wyjeździe z UE przez okres pięciu lat. Po upływie tego okresu informacje te będą usuwane.

Państwa UE będą przekazywać dane krajowym jednostkom analityki finansowej.

Będą również wymieniać się informacjami o przypadkach niewypełnienia deklaracji oraz o przypadkach wypełnienia deklaracji, gdy istnieją przesłanki wskazujące na powiązanie środków pieniężnych z działalnością przestępczą (również w przypadku kwot poniżej 10 tys. euro). Państwa UE będą ponadto wymieniać się zanonimizowanymi danymi dotyczącymi ryzyka i wynikami analizy ryzyka.

W niektórych przypadkach, gdy istnieją przesłanki wskazujące na niekorzystny wpływ na budżet UE, państwa UE mogą przekazywać niektóre informacje Komisji Europejskiej, Prokuraturze Europejskiej (EPPO) i Europolowi.