Направо към основното съдържание
Taxation and Customs Union

EC Контрол на паричните средства

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

влизате в ЕС или го напускате след 3 юни с парични средства или с ценности на стойност над 10 000 EUR?

Запознайте се с новите правила!

Като част от усилията на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма всички пътници, влизащи в ЕС или излизащи от него, трябва да попълват декларация за паричните средства, ако носят със себе си 10 000 EUR или повече (или равностойността им в други валути, облигации, акции или пътнически чекове). Митническите органи имат правото да проверяват всички лица, техния багаж и техните транспортни средства. Те могат също така да задържат недекларираните парични средства.

Какво ще се промени след 3 юни 2021 г.?

1) По новите правила за „парични средства“ ще бъдат смятани вече и други ценности.

Това означава, че от тази дата ще трябва да представяте декларация за паричните средства, ако при влизане или напускане на ЕС пренасяте една или повече от посочените по-долу ценности на стойност 10 000 EUR или повече (или равностойността им в други валути), които попадат в новото определение за парични средства:

  • банкноти и монети (включително валута, която вече не е в обращение, но която все още може да се обмени във финансова институция или централна банка),
  • прехвърляеми инструменти на приносител (чекове, пътнически чекове, записи на заповед и парични нареждания),
  • златни монети със златно съдържание от най-малко 90 %,
  • златни кюлчета, късове или буци със златно съдържание от най-малко 99,5 %.

2) Митническите органи вече ще могат да изискват декларация за оповестяване на паричните средства и когато открият 10 000 EUR или повече в парични средства (според новото определение), изпратени по пощата, като товарна пратка или по куриер (непридружени парични средства). Ако бъде поискана, декларацията следва да се подаде до 30 дни от получателя, изпращача или от определен техен представител.

3) По новите правила митническите органи могат да предприемат действия и по отношение на суми до 10 000 EUR, ако разполагат с данни, указващи връзка с престъпна дейност.

Ако не подадете декларация за паричните средства в размер на 10 000 EUR или повече (съответно декларация за оповестяване за непридружени парични средства) или ако са налице данни, указващи връзка с престъпна дейност, паричните средства може да бъдат задържани и да Ви бъдат наложени санкции. Самата декларация за паричните средства съдържа подробна информация за техния икономически произход и предназначение.

Как да попълня декларация за паричните средства, когато влизам или напускам ЕС с парични средства в размер на 10 000 EUR или повече?

Държавите членки използват хармонизиран формуляр за декларация, който трябва да попълните на един от езиците на страната, през която влизате или от която напускате ЕС. В услуга на пътуващите формулярът е на разположение и на езици на държави, които не са от ЕС.

Повече информация, формулярите във всяка държава членка и техните версии на езици на държави извън ЕС ще намерите тук. Формулярите са на разположение и на граничните контролно-пропускателни пунктове, през които влизате или напускате ЕС.

Ако носите парични средства от името на дружество, неговото наименование трябва да бъде посочено в декларацията. За лицата, пътуващи в група, ограничението от 10 000 EUR се прилага за всяко лице поотделно. Задължението за деклариране на паричните средства в брой важи и за малолетните и непълнолетните лица чрез техните родители или законни настойници, както и за лицата под настойничество/попечителство чрез техния законен представител.

Ако не сте сигурни дали трябва да подадете декларация, посъветвайте се с компетентните органи на входния или изходния пункт на ЕС.

Какви са санкциите при неспазване на правилата или при недеклариране?

Освен че може да задържи въпросните парични средства, всяка държава членка може също така да наложи свои ефективни, съразмерни и разубеждаващи санкции,  например значителни глоби в случай на недеклариране.

Също така някои държави от ЕС регулират на национално равнище пренасянето на парични средства между държавите — членки на ЕС, или дори в рамките на една държава. Макар тези разпоредби да не са част от правилата на ЕС, Комисията настоятелно препоръчва преди пътуване да проверите какви са Вашите задължения.

Какво се случва с информацията, която попълвам в декларацията за паричните средства?

Информацията от декларациите за движението на внасяните или изнасяните от ЕС парични средства ще се съхранява от съответните органи за период от пет години, след което те ще я заличат.

Държавите членки ще предават данните на своите национални звена за финансово разузнаване (ЗФР).

Те също така ще обменят информация за случаите на недеклариране и на декларации, при които са налице данни, указващи връзки с престъпни дейности (включително за суми до 10 000 EUR). Държавите членки ще си обменят и свързана с риска анонимизирана информация, както и резултати от анализа на риска.

В някои случаи, при евентуални неблагоприятни последствия за бюджета на ЕС, определени данни може да се споделят с Европейската комисия, Европейската прокуратура и с Европол.