Põhisisu juurde
Taxation and Customs Union

Sularaha kontroll

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

ELi sisenemine või sealt lahkumine pärast 3. juunit, kui teil on kaasas vähemalt 10 000 euro eest sularaha või teatavaid väärisesemeid

Tutvuge ajakohastatud eeskirjadega!

ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raames on juba praegu kehtestatud nõue, et kõik ELi territooriumile sisenevad või sealt lahkuvad reisijad peavad täitma sularahadeklaratsiooni, kui neil on kaasas 10 000 või enama euro eest sularaha (või samaväärne summa muudes vääringutes, võlakirjades, aktsiates või reisitšekkides). Tolliasutustel on õigus kontrollida isikuid, nende pagasit ja transpordivahendeid. Lisaks on neil õigus deklareerimata sularahakogust kinni pidada.

Mis muutub alates 3. juunist 2021?

1) Ajakohastatud eeskirjades on mõistet „sularaha“ laiendatud nii, et see hõlmaks ka teatavaid muid väärisesemeid.

See tähendab, et alates sellest kuupäevast peate esitama sularahadeklaratsiooni, kui teil on ELi sisenemisel või sealt lahkumisel kaasas 10 000 või enam eurot (või samaväärne summa muus vääringus) või samas väärtuses üks või mitu objekti, mis kuuluvad mõiste „sularaha“ uue määratluse alla, sealhulgas

  • pangatähed ja mündid (sealhulgas vääring, mis on praegu üldkäibest väljas, kuid mida saab veel vahetada finantseerimisasutuses või keskpangas);
  • vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid, nagu tšekid, reisitšekid, lihtvekslid ja rahakaardid;
  • mündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90%;
  • kuld kangide, kamakate või tükkidena, mille kullasisaldus on vähemalt 99,5%.

2) Nüüdsest võivad tolliasutused nõuda ka sularaha avalikustamise deklaratsiooni esitamist, kui nad avastavad 10 000 eurot või rohkem sularaha (vastavalt mõiste „sularaha“ uuele määratlusele), mis on saadetud posti, veose või kulleriga (saatjata sularaha). Tolliasutuse nõudmise korral peaksid saaja, saatja või nende määratud esindaja esitama 30 päeva jooksul asjakohase deklaratsiooni.

3) Uute eeskirjadega lubatakse tolliasutustel võtta meetmeid ka alla 10 000 euro suuruste summade puhul, kui on märke, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega.

Kui te ei esita 10 000 euro suuruse või suurema sularahasumma kohta deklaratsiooni (või saatjata sularaha puhul avalikustamisdeklaratsiooni) või kui leitakse märke seosest kuritegeliku tegevusega, võib tolliasutus sularaha kinni pidada ja määrata teile karistuse. Sularahadeklaratsioonis nõutakse üksikasjalikku teavet sularaha majandusliku päritolu ja edaspidise kasutuse kohta.

Kuidas täita sularahadeklaratsiooni, kui mul on ELi sisenedes või sealt lahkudes kaasas 10 000 või enam eurot sularaha?

Liikmesriigid kasutavad ühtlustatud deklaratsioonivormi, mis tuleb täita selle liikmesriigi keeles, kus te ELi sisenete või sealt lahkute. Vormi versioonid on kättesaadavad ka ELi keelte hulka mittekuuluvates keeltes, et teha deklareerimine reisijate jaoks lihtsamaks.

Lisateabe, eri liikmesriikides kasutatavad vormid ja ELi keelte hulka mittekuuluvates keeltes versioonid leiate siit. Vormid on kättesaadavad ka piiripunktides, mille kaudu te ELi sisenete või sealt lahkute.

Kui te kannate kaasas äriühingule kuuluvat sularaha, tuleb deklaratsiooni märkida äriühingu nimi. Rühmas reisivate isikute puhul kehtib 10 000 euro künnis iga isiku kohta individuaalselt. Sularaha tuleb deklareerida ka alaealiste puhul, kelle eest peavad deklaratsiooni esitama nende vanemad või seaduslikud eeskostjad, ning eestkoste all olevatele isikute suhtes, kelle eest peab deklaratsiooni esitama nende seaduslik esindaja.

Kui te ei ole kindel, kas peate deklaratsiooni esitama, küsige nõu ELi sisenemise või EList väljumise koha pädevatelt asutustelt.

Milliseid karistusi kohaldatakse eeskirjade eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise korral?

Lisaks sularaha võimalikule kinnipidamisele võib iga liikmesriik kohaldada oma karistusi, mis peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Muu hulgas võib liikmesriik deklaratsiooni esitamata jätmise eest määrata suure trahvi.

Mõnes ELi liikmesriigis on kehtestatud ka siseriiklikud sätted, millega reguleeritakse sularahavedu ELi liikmesriikide vahel või isegi ühe liikmesriigi piires. Kuigi need sätted ei kuulu ELi eeskirjade hulka, soovitab komisjon tungivalt kontrollida enne reisile asumist, milliseid kohustusi te peate täitma.

Mis saab sularahadeklaratsioonis esitatud andmetest?

Asjaomased asutused säilitavad sularahadeklaratsioonis esitatud teavet ELi toodava või EList välja viidava sularaha liikumise kohta viis aastat, seejärel kõnealune teave kustutatakse.

Liikmesriigid edastavad andmed oma riiklikule rahapesu andmebüroole.

Liikmesriigid vahetavad teavet ka deklareerimata jätmise juhtumite ja selliste deklaratsioonide kohta, mille puhul on märke seostest kuritegeliku tegevusega (ka juhul, kui summa jääb alla 10 000 euro). Lisaks jagavad nad anonüümseks muudetud riskiteavet ja riskianalüüsi tulemusi.

Kui on märke kahjulikust mõjust ELi eelarvele, võib teatavat teavet jagada Euroopa Komisjoni, Euroopa Prokuratuuri ja Europoliga.