Skip to main content
Taxation and Customs Union

Grynųjų pinigų kontrolė

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Po birželio 3 d. vykstate į ES arba iš jos išvykstate ir vežate grynųjų pinigų arba kitų vertybių, kurių vertė didesnė nei 10 000 EUR?

Susipažinkite su atnaujintomis taisyklėmis!

Pagal ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles visi į ES teritoriją atvykstantys ar iš jos išvykstantys keliautojai, jei veža 10 000 EUR ar didesnę sumą (arba lygiavertę sumą kitomis valiutomis, obligacijomis, akcijomis ar kelionės čekiais), privalo užpildyti grynųjų pinigų deklaraciją. Muitinė turi teisę atlikti asmenų, jų bagažo ir transporto priemonių patikras. Ji taip pat turi teisę sulaikyti nedeklaruotus grynuosius pinigus.

Kas nuo 2021 m. birželio 3 d. keičiasi?

1) Į taisyklėse pateiktą grynųjų pinigų sąvokos apibrėžtį įtraukiamos kai kurios kitos vertybės.

Tai reiškia, kad nuo tos dienos turite pateikti grynųjų pinigų deklaraciją, jei atvykdami į ES arba iš jos išvykdami vežate vieną ar daugiau iš šių į naują grynųjų pinigų apibrėžtį įtrauktų 10 000 EUR (arba lygiaverte suma kitomis valiutomis) ir didesnės vertės vertybių:

  • banknotus ir monetas (įskaitant iš bendrosios apyvartos išimtą valiutą, tačiau kurią vis dar galima iškeisti finansų įstaigoje arba centriniame banke),
  • turėtojo apyvarčiąsias priemones, pvz., čekius, kelionės čekius, paprastuosius vekselius ir pinigines perlaidas,
  • auksines monetas, kurias sudaro bent 90 proc. aukso,
  • aukso luitus, grynuolius ar gabalus, kuriuos sudaro bent 99,5 proc. aukso.

2) Dabar muitinė, aptikusi, kad pašto, krovinių arba kurjerinėse siuntose (nelydimi grynieji pinigai) siunčiama 10 000 EUR arba didesnės vertės grynųjų pinigų (pagal naująją apibrėžtį) suma, taip pat gali prašyti pateikti grynųjų pinigų atskleidimo deklaraciją. Jei prašoma, šią deklaraciją gavėjas, siuntėjas arba jų paskirtas atstovas turėtų pateikti per 30 dienų.

3) Esant požymių, kad grynieji pinigai susiję su nusikalstama veikla, pagal naująsias taisykles muitinės taip pat gali imtis veiksmų dėl mažesnių nei 10 000 EUR sumų.

Jei nepateikiate grynųjų pinigų deklaracijos (arba atskleidimo deklaracijos, kai to reikalaujama nelydimų grynųjų pinigų atveju) dėl 10 000 EUR ar didesnės grynųjų pinigų sumos arba jei yra ryšio su nusikalstama veikla požymių, grynieji pinigai gali būti sulaikyti ir gali būti taikomos sankcijos. Pačioje grynųjų pinigų deklaracijoje pateikiama išsami informacija apie grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir būsimą paskirtį.

Kaip pildyti grynųjų pinigų deklaraciją atvykstant į ES arba iš jos išvykstant ir vežant 10 000 EUR arba didesnės vertės grynųjų pinigų sumą?

Valstybės narės naudoja suderintą deklaracijos formą, kurią turite užpildyti viena iš šalyje, į kurią atvykstate arba iš kurios išvykstate, vartojamų kalbų. Kad keliautojams būtų lengviau pildyti deklaracijas, yra parengtos ir ne ES kalbų pavyzdinės redakcijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėti kiekvienoje valstybėje narėje naudojamas formas ir ne ES kalbų redakcijas, spauskite čia. Formas atvykstant į ES arba iš jos išvykstant taip pat galima rasti sienos kirtimo punktuose.

Jei grynuosius pinigus vežate bendrovės vardu, deklaracijoje turi būti nurodytas bendrovės pavadinimas. Jei keliaujate su grupe, 10 000 EUR riba taikoma kiekvienam grupės nariui atskirai. Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus taip pat taikoma nepilnamečiams per jų tėvus ar teisėtus globėjus ir globojamiems asmenims per jų teisinį atstovą.

Jei abejojate, ar turite deklaruoti grynuosius pinigus, kreipkitės į atvykimo į ES arba išvykimo iš jos vietose esančias kompetentingas institucijas.

Kokios sankcijos taikomos už taisyklių nesilaikymą arba nedeklaravimą?

Be galimo grynųjų pinigų sulaikymo, kiekviena valstybė narė gali taikyti savas veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas. Už nedeklaravimą gali būti taikomos didelės baudos.

Kai kuriose ES šalyse taip pat galioja nacionalinės nuostatos, kuriomis reglamentuojamas grynųjų pinigų vežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą ar net šalies viduje. Nors šios nuostatos nėra įtrauktos į ES taisykles, Komisija primygtinai rekomenduoja prieš kelionę susižinoti savo pareigas.

Kas nutiks grynųjų pinigų deklaracijoje pateiktiems duomenims?

Atitinkamos institucijos grynųjų pinigų deklaracijose pateiktą informaciją, susijusią su grynųjų pinigų judėjimu atvykstant į ES arba iš jos išvykstant, saugo penkerius metus. Tada duomenys ištrinami.

Valstybės narės duomenis perduoda savo nacionaliniams finansinės žvalgybos padaliniams (FŽP).

Valstybės narės taip pat keičiasi informacija apie nedeklaravimo atvejus ir deklaravimo atvejus, kai yra ryšio su nusikalstama veikla požymių (taip pat mažesnių nei 10 000 EUR sumų atveju). Jos taip pat dalijasi anonimine rizikos informacija ir rizikos analizės rezultatais.

Kai kuriais atvejais, jei yra požymių, kad gali būti padarytas neigiamas poveikis ES biudžetui, tam tikra informacija gali būti perduota Europos Komisijai, Europos prokuratūrai ir Europolui.