Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Taxation and Customs Union

An tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe: Caidreamh nua

An Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Ar an 24 Nollaig 2020, tháinig an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú maidir le téarmaí an chaidrimh a bheadh acu ón uair a tharraingeodh an Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas Eorpach. Tháinig an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe (TCA) i bhfeidhm an 1 Eanáir 2021 agus déantar foráil ann maidir le taraifí nialais agus cuótaí nialais ar thrádáil na n-earraí ar fad de chuid an Aontais agus na Ríochta Aontaithe a chomhlíonann na rialacha iomchuí tionscnaimh.

Treoir do pháirtithe leasmhara maidir le cur i bhfeidhm TCA

An Comhaontú um Tharraingt Siar:

Chun críoch custaim, caithfear leis an Ríocht Aontaithe ar an gcaoi a gcaitear le haon tír eile nach bhfuil ina Ballstát den Aontas. Go háirithe, tá feidhm ag nósanna imeachta agus foirmiúlachtaí custaim maidir leis an trádáil idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach.

Mar sin féin, i gcomhréir leis an bPrótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, prótacal a comhaontaíodh, tá rialacha custaim agus nósanna imeachta an Aontais fós infheidhme go ginearálta maidir le hearraí a théann isteach i dTuaisceart Éireann agus a fhágann Tuaisceart Éireann.

Le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, déantar difear do do chuideachta sna cásanna seo a leanas:

  • díolann tú earraí leis an Ríocht Aontaithe, nó cuireann tú seirbhísí soláthair ar fáil di
  • ceannaíonn tú earraí ón Ríocht Aontaithe, nó faigheann tú seirbhísí ón Ríocht Aontaithe
  • aistríonn tú earraí tríd an Ríocht Aontaithe
  • úsáideann tú ábhair agus earraí de chuid na Ríochta Aontaithe chun trádáil a dhéanamh faoi scéimeanna fabhracha le tíortha comhpháirtíochta an Aontais.

Na ceisteanna is coitianta a chuirtear agus deireadh na hidirthréimhse tagtha

I réimse na cánach agus an chustaim, ciallaíonn sé, mar shampla, na nithe seo a leanas:

  • Ní mór duit dearbhuithe custaim a chomhdú nuair a bheidh aon earraí á n-iompórtáil agat chuig an mBreatain Mhór (an Ríocht Aontaithe gan Tuaisceart Éireann san áireamh) nuair a bheidh earraí á gcur agat tríd an mBreatain Mhór.
  • B'fhéidir go mbeadh ort sonraí slándála agus sonraí sábháilteachta a chur ar fáil, anuas ar an dearbhú custaim.
  • Tá ceadúnas speisialta ag teastáil uait chun earraí áirithe a iompórtáil nó a easpórtáil (e.g dramhaíl, ceimiceáin ghuaiseacha áirithe, OGManna). Ní mór duit cloí le foirmiúlachtaí breise má iompórtálann tú earraí máil (alcól, tobac, nó breosla) ón mBreatain Mhór nó má easpórtálann tú chuici iad.
  • Ní mór duit cloí le rialacha agus nósanna imeachta éagsúla CBL le haghaidh idirbhearta leis an Ríocht Aontaithe atá difriúil leis na rialacha agus na nósanna imeachta le haghaidh bearta laistigh den Aontas Eorpach agus le Tuaisceart Éireann.

Chun cabhrú le gnólachtaí, d'fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte mionsonraithe faoi réimse leathan de thopaicí sonracha. I réimse na cánach agus an chustaim, is féidir teacht ar na treoirlínte ábhartha anseo:

Tá liosta iomlán na bhfógraí i dtaobh ullmhachta ar fáil anseo.

Iarmhairtí Brexit

Siopadóireacht a dhéanamh ar líne ón Ríocht Aontaithe

Na muirir chéanna a ghearrtar ar earraí a cheannaítear ar líne ó mhiondíoltóirí nach de chuid an Aontais iad, gearrtar anois iad ar shiopadóireacht a dhéantar ar líne ón Ríocht Aontaithe. Chun nach dtitfidh costas gan choinne ort nuair a ordóidh tú earraí ar líne ón Ríocht Aontaithe, léigh go cúramach na téarmaí agus na coinníollacha díola, i gcónaí, agus an t-eolas faoi chúrsaí seachadta, freisin. Tá sé d’oibleagáid ar gach suíomh gréasáin a dhíolann earraí isteach san Aontas tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi phraghas iomlán na n-earraí agus na seirbhísí, lena n-áirítear cáin agus aon mhuirear eile. Mura féidir iad a ríomh roimh ré, ní mór an tomhaltóir a chur ar an eolas faoi go bhféadfadh sé go mbeadh muirir bhreise le híoc. Iarr cabhair ar an suíomh gréasáin lena mheas cé mhéad airgid a bheidh ort a íoc.

Féach ár mbileog eolais chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na muirir a d’fhéadfadh a bheith le híoc agat agus tú ag ceannach ar líne ó shuíomhanna gréasáin na Ríochta Aontaithe.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Teagmhálaithe náisiúnta

Gheobhaidh tú na pointí teagmhála náisiúnta sa tír ina bhfuil tú féin ar an liosta teagmhálaithe..

Breis eolais agus naisc ghaolmhara