Skip to main content
Taxation and Customs Union

CZAS, BY ODZYSKAĆ BRAKUJĄCĄ KWOTĘ

CZAS,
BY ODZYSKAĆ
BRAKUJĄCĄ
KWOTĘ

Co to oznacza?

OSZUSTWA PODATKOWE

UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA

UNIKANIE OPODATKOWANIA

Oszustwa podatkowe są formą umyślnego uchylania się od opodatkowania, które zasadniczo jest karalne na mocy prawa karnego. Pojęcie to obejmuje sytuacje umyślnego składania fałszywych deklaracji lub sporządzania fałszywych dokumentów.

Uchylanie się od opodatkowania polega na ogół na stosowaniu niezgodnych z prawem mechanizmów, w wyniku których obowiązek podatkowy zostaje ukryty lub pominięty, czyli podatnik płaci mniejszy podatek niż ten, jaki prawnie powinien zapłacić, ukrywając przed władzami podatkowymi dochody lub informacje.

Unikanie opodatkowania definiowane jest jako działanie w ramach prawa, a czasem na granicy prawa, mające na celu zminimalizowanie lub uniknięcie należnego podatku. Często polega to na ścisłym wykorzystaniu litery prawa, jak również użyciu luk i rozbieżności w prawie w taki sposób, aby uzyskać korzyść podatkową, która nie była pierwotną intencją prawodawcy.

Jak poważny jest problem oszustw podatkowych?

UE podejmuje działania…

Zarówno pobieranie podatków, jak i zwalczanie oszustw podatkowych należy do obowiązków krajowych organów państw członkowskich UE. Wiele oszustw ma jednak charakter międzynarodowy, a działając samodzielnie, państwa nie są w stanie wiele osiągnąć. UE od dawna udostępnia narzędzia pomagające krajom członkowskim skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe. Teraz przygotowała plan, który pozwoli dodatkowo zintensyfikować te działania.

…na swoim terenie…

Za pośrednictwem narzędzi informatycznych i innych środków, UE daje państwom członkowskim możliwość współpracy i wymiany informacji dotyczących wszelkiego rodzaju podatków, w tym w szczególności opodatkowania dochodów z oszczędności oraz VAT. Przykładowo, unijny system wzajemnej pomocy pozwala krajowym organom podatkowym na odzyskiwanie niezapłaconych podatków na terenie innych państw członkowskich.

…i w wymiarze międzynarodowym

Wiele firm działa globalnie i taki też charakter mają oszustwa podatkowe. UE zawarła porozumienia z szeregiem krajów sąsiadujących oraz uczestniczy we wszystkich międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym. Coraz intensywniej zwalczane są również raje podatkowe.

Pobierz plan działania Komisji Europejskiej

Więcej informacji w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim